Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

Participatieraad is er voor de inwoners van Haaksbergen

Onder deze kop verscheen bijgaand artikel in het weekblad Rond Haaksbergen

 

Ruim twee jaar nu heeft Haaksbergen een Participatieraad, bestaande uit zeven betrokken inwoners. Gevraagd en ongevraagd geeft de Participatieraad advies aan het college van B&W. Zij houdt de vinger aan de pols bij het ontwikkelen of evalueren van beleid voor welzijn, zorg, werk en inkomen. Door de samenstelling van de raad is kennis en ervaring op vrijwel alle gebieden van het zogeheten sociale domein gebundeld. Klinkt goed, maar wat betekent dat nou voor de inwoner van Haaksbergen?

Met ingang van 2015 heeft de gemeente er een aantal wettelijke taken bij gekregen op het gebied van onder meer welzijn, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, passend onderwijs, werk en inkomen. Uitgangspunt is dat iedereen kan meedoen aan de samenleving, waarbij zelfredzaamheid voorop staat. Wie dit niet op eigen kracht voor elkaar krijgt, kan de Noaberpoort aankloppen voor ondersteuning.

Voor deze taken wordt gemeentelijk beleid ontwikkeld. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor alle inwoners die hier rechtstreeks mee van doen hebben. Ouderen, jongeren, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mantelzorgers, werkzoekenden of chronisch zieken. Kortom: in principe iedereen met een hulpvraag. “In deze mensen proberen wij ons te verplaatsen. We willen dat voor hen de zorgverlening zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk verloopt. Beleid moet er op zijn gericht dat ook écht iedereen kan meedoen aan de samenleving en niemand tussen de wal en het schip belandt”, zegt Leendert van Herk, voorzitter van de Participatieraad. “Het liefst worden we in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid.”

Het gaat in de Participatieraad overigens niet alleen om beleid voor mensen die hulp nódig hebben. Het gaat ook over vrijwilligersbeleid, waardoor inwoners hulp áánbieden.

De Participatieraad wil graag dat de gemeente simpel doet en toegankelijk is. Ze hamert op goede voorlichting en het gebruik van heldere taal, zodat iedereen snapt waar het over gaat.

Dit jaar heeft de Participatieraad bijvoorbeeld aanbevelingen gedaan over de bestrijding van kinderarmoede en de huishoudelijke ondersteuning voor 2018. Zo werd geadviseerd om een kindpakket te ontwikkelen en een actieve houding aan te nemen in de bestrijding van kinderarmoede. Verder adviseerde de Participatieraad om een klankbordgroep in te stellen van geïnteresseerde inwoners.

De Participatieraad probeert de inwoners van Haaksbergen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Dan is het wel zo handig om te weten waar inwoners, belangengroepen, hulpverleners en anderen zoal tegenaan lopen in de hulpverlening, het zoeken naar werk of dagbesteding. “Wij zijn echter géén Ombudsman of Rijdende Rechter”, legt Betsie Konniger uit. “Individuele kwesties kunnen wij niet oplossen. En toch is het van belang dat inwoners ons hierover informeren. Wellicht blijken er meer mensen te zijn met een vergelijkbaar probleem. Dan is het voor ons zaak om uit te vissen of dit een gevolg is van het beleid en of aanpassing van dit beleid wenselijk is.”

Leden van de Participatieraad trekken erop uit om informatie in te winnen, hun kennis te vergroten en om hun gezicht te laten zien. Zij zitten af en toe op de publieke tribune bij commissie- en raadsvergaderingen of hoorzittingen. Ze bezoeken woongroepen en maatschappelijke activiteiten als het Alzheimercafé, Mantelzorg Punt en wijkbijeenkomsten. “Haaksbergenaren kunnen ons aanspreken op straat, tijdens een wijkbijeenkomst of raadsvergadering. Of op een andere manier contact opnemen”, benadrukt Leendert van Herk. Op de eigen site staan de jaarverslagen over 2015 en 2016 met alle uitgebrachte adviezen. Wie geen gebruik maakt van internet kan de info per post ontvangen.

Log in op uw account