Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

Advies Nadere regels budgetsubsidies en subsidies jeugd

Uitgebracht op 26 oktober 2017

 

 

Aan de gemeente Haaksbergen
het College van B&W
t.a.v. Dhr. HH. Rexwinkel, Wijkcoördinator,
Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 102
7480 AC Haaksbergen.

 

Van: Participatieraad Haaksbergen.
Uw kenmerk: mailbericht 3 oktober 2017.
Onderwerp: Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45) en
Nadere regels subsidie jeugd Haaksbergen (9.46a)
Datum: Haaksbergen, 25 oktober 2017

 

Geacht College
Geachte heer Rexwinkel,

 

In ons overleg van 18 oktober jl. bespraken wij uw verzoek te advisering over:

• Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45) en

• Nadere regels subsidie jeugd Haaksbergen (9.46a)

Antwoorden op vragen daarna leverden voor ons een duidelijker beeld op van de voorgestelde wijzigingen. Daarvoor dank!

Alles overziend, menen wij positief te kunnen adviseren over beide Nadere regels.

We zijn zo vrij hierbij het volgende aan te tekenen:

• Het zou ons inziens de duidelijkheid vergroten te vermelden dat de onder art. 2.1a en art.4.a Nadere regels Budgetsubsidies opgesomde activiteiten worden uitgevoerd door Stichting Wijkracht;
• Met betrekking tot de omschrijving “stimuleringssubsidie voor jongeren”vragen wij ons af waarom deze omschrijving niet gehandhaafd wordt. Dit begrip is immers ingeburgerd en dekt de lading meer dan de term ‘project’ die tot nu toe in de begripsomschrijving uitsluitend werd gebezigd voor instellingen en niet voor personen;
• Tenslotte zijn we heel blij met de toezegging om nog eens aandacht te schenken aan het onder de aandacht brengen van deze laatstgenoemde regeling!

 

Met vriendelijke groet,

Leendert van Herk
Voorzitter Participatieraad Haaksbergen.

Log in op uw account