Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

WELKOM OP DE SITE VAN DE PARTICIPATIERAAD HAAKSBERGEN (VERVOLG)

 

De participatieraad bestaat sinds 1 januari 2015 en is bedoeld om mee te denken met het opstellen en evalueren van beleid op het gehele sociale domein.De Participatieraad geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies.

Per 1 januari ontstond er voor iedere gemeente in Nederland een nieuwe situatie omdat de gemeenten nieuwe wettelijke taken kregen op de volgende gebieden:

  • jeugdzorg (Jeugdwet)
  • maatschappelijke ondersteuning (Wmo-2015)
  • welzijn en arbeidsparticipatie (Participatiewet)
  • regelingen met betrekking tot Passend Onderwijs
  • de gevolgen van de invoering van de wet Langdurige intensieve zorg (Wlz)

Al deze beleidsterreinen komen dichter bij de inwoners te liggen. Kortere lijnen voor beslissingen binnen de eigen gemeente. Steeds zal er nadrukkelijk worden gekeken naar de eigen mening, voorstellen, eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en het behouden van de eigen regie van inwoners. Ook of juist als de vraag om hulp en ondersteuning aan de orde is.

Meedoen, zelf aangeven wat nodig is en eigen ideeën aandragen zijn meer dan ooit belangrijk.

Vóór 1 januari waren in Haaksbergen verschillende adviesraden actief, zoals:

  • Wmo-raad
  • Cliëntenraad WWB (Wet, werk en bijstand)
  • Seniorenraad
  • Stichting vrijwilligers Haaksbergen

Om eenheid zowel in beleid als advisering met betrekking tot het sociale domein te bevorderen, besloot de Gemeenteraad ook per 1 januari 2015 de Participatieraad Haaksbergen op te richten. Als de opvolger van deze aparte raden. Iedere inwoner kreeg de kans daarvoor te solliciteren.

De raad bestaat uit zeven onafhankelijke inwoners van Haaksbergen. Bij de benoeming is er voor gezorgd dat er kennis en ervaring is op vrijwel alle onderdelen van de wettelijke taken.

De Participatieraad speelt niet de rol van ombudsman of ‘rijdende rechter’. Hoewel uiteraard zeer geïnteresseerd in individuele ervaringen, meningen, ideeën en initiatieven heeft de Raad geen bevoegdheden in individuele zaken als klachten en bezwaarschriften.

Het is juist de taak van de Participatieraad te adviseren over het beleid waarbij het stimuleren van zelfredzaamheid als een relevante uitdaging wordt gezien. En er met elkaar voor te zorgen dat de zorgverlening zo klantvriendelijk en effectief mogelijk wordt georganiseerd. Hét uitgangspunt hierbij is dat mensen die het betreft zelf zoveel mogelijk zeggenschap en sturing houden.

Op deze site publiceren we de uitgebrachte adviezen en alle informatie die voor het functioneren van de Participatieraad van belang kan zijn.

De Participatieraad probeert de inwoners van Haaksbergen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Daarvoor is contact nodig met Jan en Alleman. In de vorm van directe contacten met inwoners, belangengroepen, ambtenaren, politici, hulpverleners enzovoorts. Dat kan op allerlei manieren: direct te worden aangesproken op straat, een brief, via de mail, telefoon, overleg met wijkraden….zeg het maar. We laten ons graag uitnodigen!

In principe vergadert de Participatieraad zo’n tien keer per jaar.

In overleg bent u uiteraard welkom!!

 

Tot ziens!

 

Log in op uw account