Participatieraad Haaksbergen

Voor de burger door de burger

De volgende leden hebben zitting in de Participatieraad:

 

Foto Leendert Leendert van Herk (1950). Werkte als gz-psycholoog in de toenmalige JJI “de Marke”( Rekken) en de Twentse Zorgcentra. Altijd gecombineerd. Zowel direct contact met cliënten als leidinggevende en beleidsmatige taken  (o.a. tijdelijk beleidsmedewerker op het Ministerie van Justitie). Zodoende had ik altijd te maken met zowel regelgeving als de gevolgen daarvan voor cliënten, medewerkers en organisatie. Herkenbaar voor de werkzaamheden van de Participatieraad. Mijn functie is voorzitter.

 

Betsie bewerkt Betsie Konniger-Arends geboren in 1950. Ik heb een aantal jaren in de thuiszorg gewerkt. Eerst als gezinsverzorgster, later als teamleidster. Als vrijwilligster was ik achtereenvolgens lid van de Seniorenraad en de WMO-raad. Een aantal keren heb ik nu als seniorenvoorlichtster deelgenomen aan het project “Senioren in eigen kracht”. Sinds januari 2015 ben ik lid van de Participatieraad Haaksbergen. Ik heb achter heel wat voordeuren mogen kijken. En mede door mijn opgedane werkervaring weet ik wat het voor iemand betekent om ondersteuning te moeten aanvragen. En hoe belangrijk het is om te participeren in de maatschappij.

 

foto Agnes Mijn naam is Agnes Loohuis-Damveld en ik ben 58 jaar oud. Ik werk sinds 1979 voor de gemeente Enschede. Ik heb de opleiding MBO sociale dienstverlening en daarna HBO maatschappelijk werk gevolgd. Ik heb binnen de gemeente Enschede al die jaren verschillende functies binnen het sociale domein verricht. Ik ben sinds 2009 wijkcoach en ben vanuit de gemeente gedetacheerd in het wijkteam Noord Noord. Ik heb vanaf 2015 de transitie jeugd- en participatiewet van dichtbij meegemaakt. Ik weet vanuit mijn directe  werkveld hoe het in Enschede georganiseerd is en wil mijn kennis graag delen met de andere leden van de participatieraad.

 

Guus Stroot bewerkt Mijn naam is Guus Stroot (1956). Sinds 2008 ben ik woonachtig in Haaksbergen. Daarvoor woonde ik in Hengelo. Mijn achtergrond is bestuurlijk/juridisch op WO niveau. Naast mijn werkzaamheden in de tandtechnische branche heb ik tal van sociaal maatschappelijke bestuursfuncties vervuld in zowel landelijke- als plaatselijke organisaties. Ook heb ik jarenlange ervaring als mantelzorger. Thans ben ik nog actief in de pensioensector en in de stuurgroep van de VOA projectgroep in Haaksbergen.

 

Ria Ottenschot Ria Ottenschot (1952). Sinds 1 juni 2017 ben ik met pensioen . Tot 1 juni 2017 heb ik gewerkt bij de Gemeente Hengelo als arbeidsdeskundige. In Hengelo heb ik ruim 34 jaar gewerkt en daarvoor in de Gemeente Enschede en Goor als maatschappelijk werker.
Van oudsher kom ik uit de zorg.
Als arbeidsdeskundige was ik vooral bezig mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen bij reguliere werkgevers. Dit is een onderdeel van de participatiewet en beschut werken.
In de participatieraad kan ik deze ervaringen goed gebruiken.

 

Marjan Masselink Mijn naam is Marjan Masselink-Meijerman (1968). Ik werk sinds 2001 bij het Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg Overijssel. Ik ben betrokken bij diverse projecten op het gebied van opvang en bij het opzetten van beschermd woonvoorzieningen. Als clustermanager beschermd wonen stuur ik verschillende teams aan. Ik heb ruime ervaring met leidinggeven op dit vlak. Daarnaast ben ik beleidsmatig betrokken bij de toekomst van beschermd wonen richting 2019/20. De gemeente is hierin lokaal aan zet en ik zou deze ervaring vanuit de dagelijkse praktijk willen inzetten voor de participatieraad. Daarnaast heb ik de transformatie van de zorg vanuit de overheid naar de gemeente van dichtbij meegemaakt en ik weet hoe belangrijk participeren in de samenleving is. Als burger van Haaksbergen wil ik graag iets betekenen voor mijn mede dorpsbewoners op het sociaal vlak en zie mijn rol in de participatieraad hierin als een kans!

 

profiel ykleise Mag ik mij even voorstellen: Yvonne Kleise-Doeschate (1966). Wie komt er als lid van de Participatieraad Haaksbergen voor u op ? In mijn leven heb ik als geen ander ervaren hoe om te gaan met beperkingen. En ook te ervaren wat afhankelijk zijn is. Van zorg, van anderen en van regelgeving. Ik heb al vroeg ingezien hoe belangrijk het is om op te komen voor jezelf of anderen. Scholing en opleiding volgde ik op verschillende plekken in het land maar sinds 1996 ben ik weer een trotse inwoner van ons mooie Haaksbergen. Ik zat sinds 1984 in diverse vertegenwoordigende besturen en raden en zet mij graag vanuit overtuiging in voor anderen . Daarom wil ik ook voor u mijn best doen in de Participatieraad.

WELKOM OP DE SITE VAN DE PARTICIPATIERAAD HAAKSBERGEN (VERVOLG)

 

De participatieraad bestaat sinds 1 januari 2015 en is bedoeld om mee te denken met het opstellen en evalueren van beleid op het gehele sociale domein.De Participatieraad geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies.

Per 1 januari ontstond er voor iedere gemeente in Nederland een nieuwe situatie omdat de gemeenten nieuwe wettelijke taken kregen op de volgende gebieden:

  • jeugdzorg (Jeugdwet)
  • maatschappelijke ondersteuning (Wmo-2015)
  • welzijn en arbeidsparticipatie (Participatiewet)
  • regelingen met betrekking tot Passend Onderwijs
  • de gevolgen van de invoering van de wet Langdurige intensieve zorg (Wlz)

Al deze beleidsterreinen komen dichter bij de inwoners te liggen. Kortere lijnen voor beslissingen binnen de eigen gemeente. Steeds zal er nadrukkelijk worden gekeken naar de eigen mening, voorstellen, eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en het behouden van de eigen regie van inwoners. Ook of juist als de vraag om hulp en ondersteuning aan de orde is.

Meedoen, zelf aangeven wat nodig is en eigen ideeën aandragen zijn meer dan ooit belangrijk.

Vóór 1 januari waren in Haaksbergen verschillende adviesraden actief, zoals:

  • Wmo-raad
  • Cliëntenraad WWB (Wet, werk en bijstand)
  • Seniorenraad
  • Stichting vrijwilligers Haaksbergen

Om eenheid zowel in beleid als advisering met betrekking tot het sociale domein te bevorderen, besloot de Gemeenteraad ook per 1 januari 2015 de Participatieraad Haaksbergen op te richten. Als de opvolger van deze aparte raden. Iedere inwoner kreeg de kans daarvoor te solliciteren.

De raad bestaat uit zeven onafhankelijke inwoners van Haaksbergen. Bij de benoeming is er voor gezorgd dat er kennis en ervaring is op vrijwel alle onderdelen van de wettelijke taken.

De Participatieraad speelt niet de rol van ombudsman of ‘rijdende rechter’. Hoewel uiteraard zeer geïnteresseerd in individuele ervaringen, meningen, ideeën en initiatieven heeft de Raad geen bevoegdheden in individuele zaken als klachten en bezwaarschriften.

Het is juist de taak van de Participatieraad te adviseren over het beleid waarbij het stimuleren van zelfredzaamheid als een relevante uitdaging wordt gezien. En er met elkaar voor te zorgen dat de zorgverlening zo klantvriendelijk en effectief mogelijk wordt georganiseerd. Hét uitgangspunt hierbij is dat mensen die het betreft zelf zoveel mogelijk zeggenschap en sturing houden.

Op deze site publiceren we de uitgebrachte adviezen en alle informatie die voor het functioneren van de Participatieraad van belang kan zijn.

De Participatieraad probeert de inwoners van Haaksbergen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Daarvoor is contact nodig met Jan en Alleman. In de vorm van directe contacten met inwoners, belangengroepen, ambtenaren, politici, hulpverleners enzovoorts. Dat kan op allerlei manieren: direct te worden aangesproken op straat, een brief, via de mail, telefoon, overleg met wijkraden….zeg het maar. We laten ons graag uitnodigen!

In principe vergadert de Participatieraad zo’n tien keer per jaar.

In overleg bent u uiteraard welkom!!

 

Tot ziens!

 

WELKOM OP DE SITE VAN DE PARTICIPATIERAAD HAAKSBERGEN

 

Fijn dat U zich interesseert voor (het werk van) de Participatieraad. Als adviesorgaan voor het College van B & W vindt u hier alle uitgebrachte adviezen. Wilt u meer weten over onze achtergrond, leest u dan even door!

Hopelijk merkt u dan ook dat wij zeer geïnteresseerd zijn in u! Neem gerust contact op met ons.

Tips, ideeën, vragen, plannen…. En bedenk: uw mening is voor ons gratis advies!

 

IMG 20181108 WA00015193 Poeten Graads

Laatste nachtwaker en dorpsomroeper van Haaksbergen
(Gerhardus Leferink 1854 – 1946)

“Den fleurigen en eerlijken mensch”

De volgende leden hebben zitting in de Participatieraad:

 

Foto Leendert

 

 

 

 

 

 

 

 

Leendert van Herk (1950). Werkte als gz-psycholoog in de toenmalige JJI “de Marke”( Rekken) en de Twentse Zorgcentra. Altijd gecombineerd. Zowel direct contact met cliënten als leidinggevende en beleidsmatige taken  (o.a. tijdelijk beleidsmedewerker op het Ministerie van Justitie). Zodoende had ik altijd te maken met zowel regelgeving als de gevolgen daarvan voor cliënten, medewerkers en organisatie. Herkenbaar voor de werkzaamheden van de Participatieraad. Mijn functie is voorzitter.

 

 

 

Betsie bewerkt

 

 

 

 

 

 

 

Betsie Konniger-Arends geboren in 1950.

Ik heb een aantal jaren in de thuiszorg gewerkt. Eerst als gezinsverzorgster, later als teamleidster. Als vrijwilligster was ik achtereenvolgens lid van de Seniorenraad en de WMO-raad. Een aantal keren heb ik nu als seniorenvoorlichtster deelgenomen aan het project “Senioren in eigen kracht”. Sinds januari 2015 ben ik lid van de Participatieraad Haaksbergen. Ik heb achter heel wat voordeuren mogen kijken. En mede door mijn opgedane werkervaring weet ik wat het voor iemand betekent om ondersteuning te moeten aanvragen. En hoe belangrijk het is om te participeren in de maatschappij. 

 

 

 

 foto Agnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Agnes Loohuis-Damveld en ik ben 58 jaar oud.

Ik werk sinds 1979 voor de gemeente Enschede. Ik heb de opleiding MBO sociale dienstverlening en daarna HBO maatschappelijk werk gevolgd. 

Ik heb binnen de gemeente Enschede al die jaren verschillende functies binnen het sociale domein verricht. Ik ben sinds 2009 wijkcoach en ben vanuit de gemeente gedetacheerd in het wijkteam Noord Noord. Ik heb vanaf 2015 de transitie jeugd- en participatiewet van dichtbij meegemaakt. Ik weet vanuit mijn directe  werkveld hoe het in Enschede georganiseerd is en wil mijn kennis graag delen met de andere leden van de  participatieraad.

 

 

 

 

Guus Stroot bewerkt

Mijn naam is Guus Stroot (1956). Sinds 2008 ben ik woonachtig in Haaksbergen. Daarvoor woonde ik in Hengelo. Mijn achtergrond is bestuurlijk/juridisch op WO niveau. Naast mijn werkzaamheden in de tandtechnische branche heb ik tal van sociaal maatschappelijke bestuursfuncties vervuld in zowel landelijke- als plaatselijke organisaties. Ook heb ik jarenlange ervaring als mantelzorger. Thans ben ik nog actief in de pensioensector en in de stuurgroep van de VOA projectgroep in Haaksbergen.

 

 

 

Ria OttenschotRia Ottenschot (1952)

Sinds 1 juni 2017 ben ik met pensioen . Tot 1 juni 2017 heb ik gewerkt bij de Gemeente Hengelo als arbeidsdeskundige. In Hengelo heb ik ruim 34 jaar gewerkt en daarvoor in de Gemeente Enschede en Goor als maatschappelijk werker.
Van oudsher kom ik uit de zorg.
Als arbeidsdeskundige was ik vooral bezig mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen bij reguliere werkgevers. Dit is een onderdeel van de participatiewet en beschut werken.
In de participatieraad kan ik deze ervaringen goed gebruiken.

 

 

Marjan MasselinkMijn naam is Marjan Masselink-Meijerman (1968). Ik werk sinds 2001 bij het Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg Overijssel. Ik ben betrokken bij diverse projecten op het gebied van opvang en bij het opzetten van beschermd woonvoorzieningen. Als clustermanager beschermd wonen stuur ik verschillende teams aan. Ik heb ruime ervaring met leidinggeven op dit vlak. Daarnaast ben ik beleidsmatig betrokken bij de toekomst van beschermd wonen richting 2019/20. De gemeente is hierin lokaal aan zet en ik zou deze ervaring vanuit de dagelijkse praktijk willen inzetten voor de participatieraad. Daarnaast heb ik de transformatie van de zorg vanuit de overheid naar de gemeente van dichtbij meegemaakt en ik weet hoe belangrijk participeren in de samenleving is. Als burger van Haaksbergen wil ik graag iets betekenen voor mijn mede dorpsbewoners op het sociaal vlak en zie mijn rol in de participatieraad hierin als een kans!

 

Welkom op de site van de Participatieraad Haaksbergen.

De participatieraad bestaat sinds 1 januari 2015 en is bedoeld om mee te denken met het opstellen en evalueren van beleid op het gehele sociale domein.De Participatieraad geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies.

Per 1 januari ontstond er voor iedere gemeente in Nederland een nieuwe situatie omdat de gemeenten nieuwe wettelijke taken kregen op de volgende gebieden:

 

• jeugdzorg (Jeugdwet)
• maatschappelijke ondersteuning (Wmo-2015)
• welzijn en arbeidsparticipatie (Participatiewet)
• regelingen met betrekking tot Passend Onderwijs• de gevolgen van de invoering van de wet Langdurige intensieve zorg (Wlz)

Al deze beleidsterreinen komen dichter bij de inwoners te liggen. Kortere lijnen voor beslissingen binnen de eigen gemeente. Steeds zal er nadrukkelijk worden gekeken naar de eigen mening, voorstellen, eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en het behouden van de eigen regie van inwoners. Ook of juist als de vraag om hulp en ondersteuning aan de orde is.

Meedoen, zelf aangeven wat nodig is en eigen ideeën aandragen zijn meer dan ooit belangrijk.
Vóór 1 januari waren in Haaksbergen verschillende adviesraden actief, zoals:

• Wmo-raad
• Cliëntenraad WWB (Wet, werk en bijstand)
• Seniorenraad
• Stichting vrijwilligers Haaksbergen

Om eenheid zowel in beleid als advisering met betrekking tot het sociale domein te bevorderen, besloot de Gemeenteraad ook per 1 januari 2015 de Participatieraad Haaksbergen op te richten. Als de opvolger van deze aparte raden. Iedere inwoner kreeg de kans daarvoor te solliciteren.

De raad bestaat uit zeven onafhankelijke inwoners van Haaksbergen. Bij de benoeming is er voor gezorgd dat er kennis en ervaring is op vrijwel alle onderdelen van de wettelijke taken.

De Participatieraad speelt niet de rol van ombudsman of ‘rijdende rechter’. Hoewel uiteraard zeer geïnteresseerd in individuele ervaringen, meningen, ideeën en initiatieven heeft de Raad geen bevoegdheden in individuele zaken als klachten en bezwaarschriften.

Het is juist de taak van de Participatieraad te adviseren over het beleid waarbij het stimuleren van zelfredzaamheid als een relevante uitdaging wordt gezien. En er met elkaar voor te zorgen dat de zorgverlening zo klantvriendelijk en effectief mogelijk wordt georganiseerd. Hét uitgangspunt hierbij is dat mensen die het betreft zelf zoveel mogelijk zeggenschap en sturing houden.

Op deze site publiceren we de uitgebrachte adviezen en alle informatie die voor het functioneren van de Participatieraad van belang kan zijn.

De Participatieraad probeert de inwoners van Haaksbergen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
Daarvoor is contact nodig met Jan en Alleman. In de vorm van directe contacten met inwoners, belangengroepen, ambtenaren, politici, hulpverleners enzovoorts.

Dat kan op allerlei manieren: direct te worden aangesproken op straat, een brief, via de mail, telefoon, overleg met wijkraden….zeg het maar. We laten ons graag uitnodigen!

In principe vergadert de Participatieraad zo’n tien keer per jaar.
In overleg bent u uiteraard welkom!!

Tot ziens!

 

Log in op uw account